Coeus-WIFI, Coeus-WIFI direct from Zhengzhou Freshliance Electronics Corp., Ltd. in CN